އީއީޒެޑުގެ މައްސަލައިގައި ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން އަމަލުކުރިގޮތުން ދައުލަތަށް ތަކުލީފު ބޮޑު: އޭޖީ

މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ފަސްކުރާ ގޮތަށް ގެނައި އިސްލާހަށް އަލުން ވިސްނުމަށް އެދި އަނބުރާ ފޮނުއްވާލައްވައިފި

ކައުންސިލްތަކުގެ ޕާރފޯމަންސް އިންޑެކްސް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން: ރައީސް

ރައްޔިތުން އެދޭ ތަރައްޤީ ގެނެވޭނީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ބާރުވެރިކޮށްގެން: ރައީސް

ސަވާދީއްތަ ދަތުރު: ހޯޑެއްދޫން ދައްކާލީ ސަޤާފަތާއި، ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުގެ ރީތިކަން

ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓް ރަންވޭއަށް 700 މީޓަރު އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނަން: ރައީސް

މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ %90 މަސައްކަތް އޮތީ ހުއްޓިފައި

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޑީން އޮފް ރިސާޗަށް ޑރ. ޝަހުނީޒާ، ރަޖިސްޓްރާއަކަށް ޟާމިރު

ކެންޑިޑަސީ ބަލައިގަތުމަށް އެދި ހުށަހެޅި މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ނިންމައިފި

1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 7961 7962