ދިއްގަރުގައި 75 ހައުސިން ޔުނިޓު އަޅަން ޙަވާލުކޮށްފި

ރައީސްގެ ވަޢުދާ އެއްގޮތައް ހިޔާ ޓަވަރުތަކުގައި އިތުރު ލިފްޓް ހަރުކުރަން ފަށައިފި

ކަރަންޓުގެ ޙާލަތު އެންމެ ދަށް 7 ރަށަށް ޖަނަރޭޓަރުތައް ފޮނުވަން ފަށައިފި

މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ހިފެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރިން، ހުއްޓުވީ އެމްޑީޕީގެ ލީޑާރޝިޕުން: ސިރާޖު

ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ މަޤާމަށް އިބްރާހީމް ޙިލްމީ

ޤައުމީ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މިމަހު 23ގައި ހުޅުވާލަނީ

39 އަހަރުގެ ޚިދުމަތަށްފަހު ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ޢަބްދުއްރަޙީމް ރިޓަޔަރކުރައްވައިފި

ކާރިސާތަކުން އަރައިގަތުމަށް މިދިޔަ އަހަރު 3.7 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ އެހީ ދޫކުރި

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ހުރިހާ މަޝްރޫޢެއް މިއަހަރު ނިމޭނެ: މަތީން

1 2 ... 7 8 9 10 11 12 13 ... 8088 8089