ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް އިޞްލާހު ގެންނާނީ މިނިވަން، ޢިލްމީ ދިރާސާތަކަށް ފަހު: އާދަމް ޝަރީފް

ތިނަދޫ ހަގީގީ ސިޓީއަކަށް، މޭޔަރަކު އައްޔަންކުރުމަށް ހުރި ޤާނޫނީ ހުރަސްތައްވެސް ނައްތާލަނީ

އައްޑޫ ބްރިޖް މަޝްރޫޢާއި ގުޅޭ އިދާރީ މަސައްކަތް ވަނީ ފެށިފައި: ބިނާރާބެހޭ ވަޒީރު

"އަދަދުގެ މަދުކަމާއި ބިންކޮޅުގެ ކުޑަކަން އެއީ ޤައުމީ ލޯތްބަށް އޮތް ހުރަހެއް ނޫން"

ކައުންސިލްތައް ހިންގުމަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ފަށަނީ

އިސްލާމީ ތަޢުލީމު މުޅި ރާއްޖެއަށް، އުނގޫފާރު އިސްލާމީ މަރުކަޒަށްވެސް އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ

ރައްޔިތުންނާއި ސަރުކާރާއި ގުޅުވައިދިނުމުގައި ކައުންސިލްތަކުގެ ދައުރު މުހިންމު، އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ: ޝަރީފް

ތިނަދޫ އިސްލާމީ މަރުކަޒު އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ ކެމްޕަހަކަށް

ކާވެންޏާއި ގުޅުންހުރި ފޯމުތައް މިހާރު އޮންލައިންކޮށް މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅޭނެ

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 262 263