މައްސަލައަކީ ލަނޑު ނުޖެހުން: ޒިދާން

އަމިއްލަ ގޮތްތަކަކާއެކު ޓީމު ބައްޓަން ކުރަން އަދި ވަގުތު ބޭނުންވޭ: ޕިރްލޯ

ކޮންމެ ތިން ދުވަހަކުން މެޗު ކުޅޭހާ ކުޅުންތެރިންނެއް ޓީމަކު ނެތް: ގާޑިއޯލާ

ހެދޭ އެންމެ ގޯހަކުން ހުރިހާކަމެއް ބަދުލުވެދާނެ: ނޫނޯ

އިބްރަހިމޮވިޗްގެ ދެ ލަނޑާއެކު މިލާނަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް

ޓީމުގެ މަސައްކަތު ރޭޓް ވަރަށް ރަނގަޅު: ޕިއޯލީ

އައު އެއްބަސްވުމެއް އަހަންނަށް ހައްގު: ގާޑިއޯލާ

ޓީމެއް ބިނާކޮށް ބެލެންސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިދަނީ ކުރަމުން: ނޫނޯ

މާނޭގެ 2 ގޯލާއެކު ލިވަޕޫލުން ޗެލްސީގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައިފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 791 792