ހަރަމްފުޅަށް ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ ދޭން ރޭވި 5 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޙަރަމްފުޅަށް ދާން އޮންނަ ބައެއް މަގުތައް ބަންދުކޮށްފި

ޙަރަމްފުޅަށް ދޭން އުޅުނު ޙަމަލާ އެއް ހުއްޓުވައިފި

ޗުއްޓީގައި، ބަލިތަކަށް ސަމާލުވުމަށް އެޗްޕީއޭއިން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ފިޠުރުޒަކާތް ބަލައިގަތުމުގެ މުއްދަތު މާދަމާ 5 ޖެހުމުގެ ނިޔަލަށް!

މިއަހަރު ޒަކާތުގެގޮތުގައި ބޮލަކަށް 1250 ރުފިޔާ!

ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ނާޅައި ފުރި ހަތަރު ލޯންޗެއް ހުއްޓުވައިފި

"އޮޑިޓްރިޕޯޓު، ބައެއްމީޑިއާތަކުން ގެނައީ ހަޤީގަތާޚިލާފަށް"

ސަޢުދީން ތަޢުލީމީ ފުރުސަތުތައް ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރަން - ސަފީރު