މާރާމާރީތަކާއި ގުޅިގެން ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ނިންމައިފި

މާލޭގައި ހިނގި މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން 12 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާރާމާރީއެއްގައި ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ

އެމްޓީސީސީގެ ޙިއްޞާގެ ފައިދާ އާދީއްތަދުވަހު ދޫކުރަން ފަށަނީ

"މިއުޒިއަމް ޕާކްގެ ލަސްވަނީ ބައެއްތަކެތި ގެންނަން ދަތިވެގެން"

ސައްޙަނޫން ޚަބަރުތައް ނުފަތުރަން މަޖިލީހުގެ ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި

"ރިޔަސީ ދައުރެއްގައި ކުށަކަށް މައާފުދެވޭނީ އެއްފަހަރު"

ހުޅުމާލޭގެ 2 މަރާ ގުޅިގެން 4 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އިތުރުވެއްޖެ