ޢީދު ނަމާދުގެ ޖަމާޢަތުގައި ރައީސް ބައިވެެރިވެ ވަޑައިގެންފި

ޢީދުގައި އެއްބައިވަންތަވެ އެގޮތުގައި ދެމިތިބުމަށް ގޮވާލައްވައިފި

ޢީދަކީ ގުޅުން އާލާކުރުމަށް ލިބޭ އިޖްތިމާޢީ ފުރުޞަތެއް- މަޞީހު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢީދު ތަޙުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި

ޤައުމީ މަޞްލަޙަތު އިސްކުރެއްވުމަށް ރައީސް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި

ﷲގެ އެއްކައުވަންތަކަމަކީ ދީން ބިނާވެފައިވާ މައިގަނޑު އަސާސް

އެފްއެސްއެމްގެ ޓަރމިނަލެއް ތިނަދޫގައި ހަދަނީ

ޒަމާނީ ޑޮކް ޔާޑެއް ޤާއިމްކުރުމަށް އެމްޓީސީސީން ނިންމައިފި

ގްލޯނެޓް އެޑިއުކޭޝަން ފެއަރ ނިމިއްޖެ