ގަވާއިދާ ހިލާފަށް މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީންނަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް

މިފަހަރު ހައްޖަށް ގެންދާ ފަރާތްތަކަށް ފުރިހަމަ ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންކަން ކުރަނީ

މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހަތަރު މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ޢީދު ސަލާމް ކުރައްވައިފި

ޒިލިއަންގެއާ ގުޅުންހުރި ދެގެއެއް ފާސްކޮށް ގުދަނަކުން ކަނޑިތަކެއް ހޯދައިފި

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުން އެއްވަނަ އަލިފުށި

ފުލުހުންގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން އިފްތިތާހުކޮށްފި

ހިއްސާގެ ބާޒާރާއި ބޭހޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ސެމިނާރ އެއް ބާއްވައިފި

29 ވަނަ ޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ 1 ވަނަ ދަރިވަރަކަށް މުހައްމަދު ޝައްފާން