ދަ މެޖިކް ސާރކަސް އޮފް ސަމޯއާގެ ފުރަތަމަ ޝޯވް ރޭ ބާއްވައިފި

އެއްހާހަށްވުރެ ގިނަ ޒުވާނުންގެ ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފްކޮށްފި

ޙުސައިން ވަޙީދަށް ހަމަލާދިނުމުގައި އިސްކޮށްހުރީ 18 އަހަރުންދަށުގެ ކުއްޖެއް

ފިތުރު އީދު ނަމާދު ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި ކޮށްފި

މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު ޖޭއެސް ސީގެ މެންބަރުކަމުގެ ހުވާކުރައްވައިފ

ދައުލަތުގެ ގިނަ ވެބްސައިޓްތަކެއް ހެކްކޮށްފި

ލ. އަތޮޅުގެ ބޮޑު މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢަށް ކޮންޓްރެކްޓަރެއް ހޯދަނީ

އިބްތިޝާމާގެ ނަން އަނބުރާ ގެންދަވައިފި

ގަވާއިދާ ހިލާފަށް މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީންނަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް