މާލޭގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ޒުވާނަކު ޒަޚަމް ކޮށްލައިފި

ލަންދޫ އާއި އިނގުރައިދޫގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ޤާއިމުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގައި ހިނގި ހާދިސާގައި ޑޮކްޓަރުންގެ އިހުމާލެއް ނެތް-

މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު އައްޑޫން ހައްޔަރުކުރި މީހާގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ދީފި

ވައިރަލްހުމަށް ސަމާލުވުމަށް ހެލްތް ޕްރޯޓެކްޝަން އޭޖެންސީން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް 5000ރުފިޔާ ދޭން ކަނޑައެޅުމުގެ ބިލް

ރެހެންދި އެވޯޑް ޖުވޭރިޔާ ވަޖުދީ އާއި އާމިނަތު ނަޝީދާއަށް ލިބިއްޖެ

ހޯމް މިނިސްޓްރީން ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސިޔާސަތުތައް އިފްތިތާހުކޮށްފި

ކުރިޔަށްއޮތް ތިންދުވަހު ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް އުދައެރުން އެކަށީގެންވޭ-