50 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަމީނީ މަގު ނިންމަނީ، ކުރިން ނިންމި ބަޔަށްވުރެ ފުޅާވާނެ

އަމީނީ މަގުގެ ނުނިމިއޮތް ސަރަޙައްދުގެ މަސައްކަތް މާދަމާ ފަށަނީ

ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގައި މަސް ޕްރޮސެސްކުރާ 50 ޓަނުގެ ފެސިލިޓީއެއް ހަދަނީ

އައްޑޫ ސިިޓީ ފެނުގެ މައްސަލަ މިއަދު ޙައްލުވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ: ފެނަކަ

ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ބޮޑު މަޝްރޫޢު "ފުށިދިއްގަރުފަޅު" ޕްރޮޖެކްޓް ބަޖެޓުން އުނިކޮށްފި

މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާމެދު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރެއް ނެތް: ދިރާސާ

ޤައުމީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން އެކަޑަމީ އިފްތިތާޙްކުރައްވައިފި

ފުވައްމުލަކުގައި އެމްއެންޔޫން އައިސީޓީ ފެސިލިޓީއެއް ޤާއިމްކުރަނީ

ދެމެހެއްޓެނިވި ފައިދާއަށް ދިރާސީ ހެކީގެ މައްޗަށް އެއްކުރެވޭ ޑޭޓާ ބޭނުންކުރުމަކީ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 538 539