ޝިފްނާ އަޙްމަދު

2830 ލިޔުން

ފިޔާ އަގުބޮޑުކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް، ދަތިކަމެއް ނެތި ފިޔާ ލިބޭނެ

އެމްއޭސީއެލްގެ މެރިޓް އެވޯޑް ސީއެޗްއެސްއީގެ 4 ދަރިވަރަކަށް

މަސްވެރިންނަށް ނުދެވި ހުރި ފައިސާގެ ތެރެއިން، 106 މިލިއަން ރުފިޔާ މިރޭ ދެނީ

ސަރުކާރުގެ އަމާޒު: ވައިގެ މަގުން މުޅި ދުނިޔެއާއި ރާއްޖެ ގުޅާލުން

ކައުންސިލްތަކުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ކެބިނެޓަށް ހުށައަޅައިގެން ޙައްލުކޮށްދޭނަން: ވަޒީރު

ކޭންސީސީގެ ރިޔާސަތާއި ދިވެހިރާއްޖެއިން ހަވާލުވެއްޖެ

ފުޅަދޫން ވިޔަފާރިއާއި އިޤްތިޞާދީ ބޭނުންތަކަށް 26 ބިމެއް ދޫކުރަނީ

ނައިބު ރައީސްގެ ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅު ޗައިނާއަށް

ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަންގެ ފަރާތުން މާލޭގެ މޭޔަރު ކަމަށް ޢާޒިމާ

އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ޚުޠުބާގެ އިނގިރޭސި ތަރުޖަމާ ޓީވީން ދައްކަން ފަށަނީ

ޤައުމީ ޔުނިވާސިޓީގައި މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ކޯސްތައް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

މާލޭ މޭޔަރުކަމުގެ ޕްރައިމަރީއަށް ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން ހުޅުވާލައިފި

ވީއައިއޭގެ އެއިރޮނޯޓިކަލް މެސެޖް ހެންޑްލިންގް ސިސްޓަމް އެންމެ ޒަމާނީ ސިސްޓަމަކަށް

މަސްވެރިންގެ އަޑުއަހައިގެން މައްސަލަތައް ހައްލުކުރެއްވުމަކީ ރައީސް އެންމެ އިސްކަންދެއްވާ ކަންތައް: ޝިޔާމް

މަންޓާ އެއަރއިން ޖަނަވަރީގައި އިންޑިއާއަށް ދަތުރު ފަށަނީ

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ 20 ކުންފުންޏަކަށް އެމްޑީން އައްޔަންކޮށްފި

ލޯފަން މީހުން ވޯޓުލާ ޓެމްޕްލެޓް، އެމީހުން އެދޭ މަރުކަޒުތަކަށް އެކަނި ފޮނުވަން މަޝްވަރާކުރަނީ

މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ރޯދައިގެ ފަހުން ބާއްވާނަމަ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް އެބަހުރި: ހަބީބު

މާލޭ މޭޔަރު އިންތިޚާބު ޖެނުއަރީ 13ގައި

ދާންދޫ ކައުންސިލާ ވަޒީރު ބައްދަލުކުރެއްވުން، ދެއްވީ ގޮންޖެހުންތައް ހައްލުކޮށްދެއްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 141 142