ވޫހާނުގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ކޯވިޑް-19އަށް އަލުން ތަޙްލީލުކުރަނީ

ކުއީންސްލޭންޑުގައި އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ފުރަބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ބުރެޒިލުގެ ވޯޓުލުމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމަށް ބޮޑެތި މުޒާހަރާތަކެއް

މުޙްޔިއްދީންގެ ވެރިކަމުގެ ދުވަސްތައް ނިމިއްޖެ: އަންވަރު

އަސްކަރީ ފަރިތަކުރުންތައް ބާއްވައިފިނަމަ ގުޅުންތަކަށް އަސަރުކުރާނެ: އުތުރު ކޮރެޔާ

އިންތިޚާބެއް ބާއްވާނެކަމަށާއި އާސިޔާނާ ގުޅުންބަދަހިކުރާނެކަމަށް މިޔަންމާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ބުނެފި

މެލޭޝިޔާގެ މަޖިލިސް ޖަލްސާތައް މެދުކަނޑާލައިފި، މުޙްޔިއްދީން ބޮޑު ފައިދާއެއް

ތައިލޭންޑުގައި މަރުވާ މީހުންގެ ހަށިގަނޑުތައް ކޮންޓޭނަރުތަކުގައި ރައްކާކުރަނީ

ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ބަލިޖެހުނު މީހުންގެ ޢަދަދު %33 ދަށަށް

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 614 615