އަޙްމަދު ރިޟުވާން

2687 ލިޔުން

ކޯވިޑް-19 : ވެކްސިން ޖެހުމަށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިން ތަމްރީންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ގަވަރނިންގ ބޯޑު އެކުލަވައިލައްވައިފި

މާފުށި ކުނީގެ ހާއްޔަކަށް - ތިމާވެއްޓަށާއި އިޤްތިޞާދަށްވެސް އޮތް ބޮޑު ނުރައްކަލެއް

ކޯވިޑް-19 : އިންޑިއާއިން ވެކްސިންދޭ ފުރަތަމަ ޤައުމަކަށް ރާއްޖެ، ގެންނަނީ އޮކްސްފޯޑް އެސްޓްރަޒެނެކާގެ ވެކްސިން

ޓެރަރިޒަމާއި ހަރުކަށި ފިކުރު ނައްތާލެވޭނީ ދޭދޭ ޤައުމުތަކުން ގުޅިގެން ކުރެވޭ މަސައްކަތް ވަރުގަދަކޮށްގެން: މިނިސްޓަރ މާރިޔާ

ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް 5.6 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޞިއްޙީ ސާމާނު ހަދިޔާކޮށްފި

ދޮންބަންޑާރައިންގެ ޖިހާދު - އަދުގެ ޒުވާން ޖީލު ޢިބްރަތް ޙާޞިލުކުރަންޖެހޭ

ކޯވިޑް-19 : މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 50 މީހުން، ގިނައީ މާލޭ ސަރަޙައްދުން

ކޯވިޑް-19 : މޮނިޓަރިންގެ ޙާލަތަށް ލާފައިވާ ރަށްތަކަށް ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ކެއަރ ޕެކޭޖް ފޮނުވަނީ

ފާޑުކިޔުންތަކާއެކުވެސް އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާތަކެއް އުފެދުން މުހިންމު: މިނިސްޓަރ މަޙްލޫފު

ހުޅުމާލޭ 20 މަގެއް އެއްކޮޅަށް ދުއްވޭގޮތަށް ބަދަލުކޮށް، މަގުތައް އަލިކުރަނީ

އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަން އިސްލާޙުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން: އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް

ޕްރައިމަރީ ޓީޗަރުން ތަމްރީންކުރުމަށް 15 ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

"ރެސްޕިރޭޓަރީ މެޑިސިން" ސެންޓަރުން މިހާތަނަށް 14،000އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ފަރުވާ

މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކަށް މާލީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް އިފްތިތާޙްކޮށްފި

ކުޅިވަރު ޤާނޫނަށް ގެނެވޭ އިސްލާޙުތަކާއެކު ކުޅިވަރު އޮނިގަނޑެއް އެކުލަވާލެވި، ލާމަރުކަޒުވާނެ

މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ދެވި ހިފާފައިވާ މީހުންނަށް، އާއިލާގެ ކައިރީގައި ތިބެގެންވެސް ފަރުވާ ހޯދޭނެ ފުރުޞަތު އެބައޮތް"

އައްޑޫ ފްލައިންގ ސްކޫލް 35,000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތަށް 73 އަހަރު، އައި.ޖީ.އެމް.އެޗާއެކު ބޮޑު އިންގިލާބެއް

ސިފައިންގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކާ އިންޓަވިއު ކުރަން ފަށައިފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 134 135