އަޙްމަދު ރިޟުވާން

4668 ލިޔުން

"އަދަދުގެ މަދުކަމާއި ބިންކޮޅުގެ ކުޑަކަން އެއީ ޤައުމީ ލޯތްބަށް އޮތް ހުރަހެއް ނޫން"

އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ލީޑަރަކަށް މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން

ޕޮލިސް ބޯޑުގެ ޗެއާޕާސަނަކަށް ޝަރީފް، ނައިބަކަށް ނޫރާ

ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ ހިންގުމުގައި ހުރި ދަތިތަކާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

އިސްލާމީ ތަޢުލީމު މުޅި ރާއްޖެއަށް، އުނގޫފާރު އިސްލާމީ މަރުކަޒަށްވެސް އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ

ކުރެހުންތެރިޔާ ލައިލީގެ ފޮޓޯ މައުރަޒު "އެކެއް" ފަށައިފި

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ ސީއީއޯއަކަށް ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޙަލީމް ޢަންޔަނުކުރައްވައިފި

މާލޭ ސަރަޙައްދުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ ހިންގުން ބެލެހެއްޓުމަށް ގަވަރނިން ބޯޑު އަލުން އެކުލަވާލަނީ

ރާއްޖެއާއި ޗައިނާގެ ޒިންގޒަން އޮޓޮނޮމަސް ރީޖަނާއި ދެމެދު ސީދާ ދަތުރުތައް ފެށުމާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

ރޭގެ އެކްސިޑެންޓުގައި ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބުނު މީހަކަށް އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެނީ

ދިވެހިން ދަތުރުކުރާއިރު "ޓްރެވެލަރ ޑެކްލަރޭޝަން" ފޯމު ދެން ފުރާކަށްނުޖެހޭނެ

ރައްޔިތުންނާއި ސަރުކާރާއި ގުޅުވައިދިނުމުގައި ކައުންސިލްތަކުގެ ދައުރު މުހިންމު، އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ: ޝަރީފް

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ މަގާމަށް މާނިޢު ޢައްޔަނުކުރައްވައިފި

މާލޭ މޭޔަރުކަމަށް ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާނީ ސައިފް

ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ރުހުން ހޯދުމަށްޓަކާ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފި

ވަޒީރުންގެ ގެކޮޅާއި ކާރުކޮޅުގައިވެސް ޤައުމީ ދިދަ ނަގާފައި ބެހެއްޓުމަށް ނިންމަވައިފި

އައިޔޫއެމްގެ ވައިސް ޗާންސެލަރަކަށް ޑރ. ޢަލީ ޒާހިރު ޢައްޔަންކުރައްވައިފި

ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިސް މަގާމުތަކަށް 8 ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކުރައްވައިފި

ސާކްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ރައީސްގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު، ސްރީލަންކާގެ ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ފުރާވަޑައިގެންފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 233 234