އިސްމާޢީލް އާޒިމް

1266 ލިޔުން

ދޮންދައްތަގެ ވާހަކަ: މަސްތުވާތަކެތީގެ ދަލުން މިންޖުނުވެވިގެން އުޅޭތާ 21 އަަހަރު

1

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ވަރޗުއަލް ރިއަލިޓީ ކެފޭ ގައުކޮށީގައި ހުޅުވައިފި

"މަސްތުގެ އަނދިރި ދުނިޔެ، ފިތްކަނޑައިގެންދާހައި ބިރުވެރި"

3

މާލޭގައި މަގުމަތިވެފައިވާ މީހުން ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނަން ފަށައިފި

ޑީއީޑީއާއި މީޑިއާއިން ކުރިއަށްގެދާ އޮަޕަރޭޝަން: 69،000އަށްވުރެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ އަތުލައިގެންފި

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް މީޑިއާތަކާއެކު ޚާއްސަ އޮަޕަރޭޝަނެއް

އެމެރިކާގައި ޓިކްޓޮކް ބޭނުންކުރުން މަނާކުރުން ޑިސެމްބަރު 4 އާއި ހަމައަށް ފަސްކޮށްފި

އެލަން މަސްކް ދުނިޔޭގެ ދެވަނައަށް އެންމެ މުއްސަނދި މީހާއަށްވެއްޖެ

އިންޑިއާގައި އަލިީއެކްސްޕްރެސް މަނާކޮށްފި

ހޫޘީން ދިން ޙަމަލާ އާއި ގުޅިގެން ތެލުގެ ވިޔަފާރިއަށް ގެއްލުމެއް ނުވޭ: އަރަމްކޯ

ކުޑަކުދިންނަށް ދޭ ތެރަޕީގެ ޚިދުމަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ނައިބު ރައީސް މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

ފަޤީރު ޤައުމުތަކަށް ބޭނުންވާވަރަށް ވެކްސިން ނުލިބިދާނެކަމުގެ ބިރު ޖަރުމަނުން ފާޅުކޮށްފި

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދަތުރުފަތުރު ހުޅުވާލާއިރު ކިއުއާރް ކޯޑް ބޭނުންކުރުމަށް ޗައިނާއިން ގޮވާލައިފި

ކޯވިޑްގެ ވެކްސިން އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ބެހުމަށް ޖީ-20ގެ ޤައުމުތަކުން އެއްބަސްވެއްޖެ

މެލޭޝިއާ އެއާރލައިންސް ބަނގުރޫޓުވިޔަނުދީ ހިފެހެއްޓުމަށް ޚަޒާނާފަންޑުގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެ

އެއްފަހަރާ 3 އެއާޕޯޓެއް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ޤާބިލްކަން އެބަހުރި: އެމްޓީސީސީ

އެމެރިކާއިން ޗައިނާގެ އިތުރު 4 ކުންފުންޏަކާއި ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

އެއަރލައިންތައް އިނދަނުޖެހި ކުރިއަށް ދިއުމަށް އިތުރު 80 ބިލިއަން ޑޮލަރު ބޭނުންވޭ: އަޔާޓާ

އެމެރިކާގައި ޓިކްޓޮކް މަނާކުރުން އަނެއްކާވެސް ފަސްކޮށްފި

މޫސުން ތަންނުދިނުމުން ހޯރަފުށި އެއަރޕޯޓް ހުޅުވުން މިމަހުގެ 19އަށް ފަސްކޮށްފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 63 64