ފޮޓޯ

ބިލެތުގެ ވިޔަފާރި، ރީތި ނަމަ އެހާ އަގު ބޮޑު

ބިލެތުގެ ވިޔަފާރިއަކީ ގިނަ ބަޔަކު ކުރަމުން އަންނަ ވިޔަފާރިއެއް ނަމަވެސް މިވަގު ބާޒާރަށް ބަލާލުމުން އެހާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިލެތެއް ފެންނާކަށްނެތް. އެހެންކަމުން ރީތި ބިލެއް ބޮނޑިއެއްގެ އަގު ހުރީ ވަރަށް މަތީގައި.- ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް.
ބިލެތުގެ ވިޔަފާރިއަކީ ގިނަ ބަޔަކު ކުރަމުން އަންނަ ވިޔަފާރިއެއް ނަމަވެސް މިވަގު ބާޒާރަށް ބަލާލުމުން އެހާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިލެތެއް ފެންނާކަށްނެތް. އެހެންކަމުން ރީތި ބިލެއް ބޮނޑިއެއްގެ އަގު ހުރީ ވަރަށް މަތީގައި.- ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް.
ބިލެތުގެ ވިޔަފާރިއަކީ ގިނަ ބަޔަކު ކުރަމުން އަންނަ ވިޔަފާރިއެއް ނަމަވެސް މިވަގު ބާޒާރަށް ބަލާލުމުން އެހާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިލެތެއް ފެންނާކަށްނެތް. އެހެންކަމުން ރީތި ބިލެއް ބޮނޑިއެއްގެ އަގު ހުރީ ވަރަށް މަތީގައި.- ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް.
ބިލެތުގެ ވިޔަފާރިއަކީ ގިނަ ބަޔަކު ކުރަމުން އަންނަ ވިޔަފާރިއެއް ނަމަވެސް މިވަގު ބާޒާރަށް ބަލާލުމުން އެހާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިލެތެއް ފެންނާކަށްނެތް. އެހެންކަމުން ރީތި ބިލެއް ބޮނޑިއެއްގެ އަގު ހުރީ ވަރަށް މަތީގައި.- ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް.
ބިލެތުގެ ވިޔަފާރިއަކީ ގިނަ ބަޔަކު ކުރަމުން އަންނަ ވިޔަފާރިއެއް ނަމަވެސް މިވަގު ބާޒާރަށް ބަލާލުމުން އެހާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިލެތެއް ފެންނާކަށްނެތް. އެހެންކަމުން ރީތި ބިލެއް ބޮނޑިއެއްގެ އަގު ހުރީ ވަރަށް މަތީގައި.- ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް.
ބިލެތުގެ ވިޔަފާރިއަކީ ގިނަ ބަޔަކު ކުރަމުން އަންނަ ވިޔަފާރިއެއް ނަމަވެސް މިވަގު ބާޒާރަށް ބަލާލުމުން އެހާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިލެތެއް ފެންނާކަށްނެތް. އެހެންކަމުން ރީތި ބިލެއް ބޮނޑިއެއްގެ އަގު ހުރީ ވަރަށް މަތީގައި.- ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް.
ބިލެތުގެ ވިޔަފާރިއަކީ ގިނަ ބަޔަކު ކުރަމުން އަންނަ ވިޔަފާރިއެއް ނަމަވެސް މިވަގު ބާޒާރަށް ބަލާލުމުން އެހާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިލެތެއް ފެންނާކަށްނެތް. އެހެންކަމުން ރީތި ބިލެއް ބޮނޑިއެއްގެ އަގު ހުރީ ވަރަށް މަތީގައި.- ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް.
ބިލެތުގެ ވިޔަފާރިއަކީ ގިނަ ބަޔަކު ކުރަމުން އަންނަ ވިޔަފާރިއެއް ނަމަވެސް މިވަގު ބާޒާރަށް ބަލާލުމުން އެހާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިލެތެއް ފެންނާކަށްނެތް. އެހެންކަމުން ރީތި ބިލެއް ބޮނޑިއެއްގެ އަގު ހުރީ ވަރަށް މަތީގައި.- ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް.
ބިލެތުގެ ވިޔަފާރިއަކީ ގިނަ ބަޔަކު ކުރަމުން އަންނަ ވިޔަފާރިއެއް ނަމަވެސް މިވަގު ބާޒާރަށް ބަލާލުމުން އެހާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިލެތެއް ފެންނާކަށްނެތް. އެހެންކަމުން ރީތި ބިލެއް ބޮނޑިއެއްގެ އަގު ހުރީ ވަރަށް މަތީގައި.- ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް.
ބިލެތުގެ ވިޔަފާރިއަކީ ގިނަ ބަޔަކު ކުރަމުން އަންނަ ވިޔަފާރިއެއް ނަމަވެސް މިވަގު ބާޒާރަށް ބަލާލުމުން އެހާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިލެތެއް ފެންނާކަށްނެތް. އެހެންކަމުން ރީތި ބިލެއް ބޮނޑިއެއްގެ އަގު ހުރީ ވަރަށް މަތީގައި.- ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ވަޙީދު / ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސް.