ފޮޓޯ

ހަފްތާ ބަންދު ހުޅުމާލޭ ޕިކްނިކް

9 އޮކްޓޯބަރު، 2020: ކޯވިޑްގެ ސަބަބުން ރަށްރަށަށް މިވަގުތު ދަތުރު ނުކުރެވޭތީ ގްރޭޓަރ މާލޭ ސަރަހައްދުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު ހަފްތާ ބަންދު ހޭދަކޮށްލަނީ ހުޅުމާލޭ ބީޗު ސަރަހައްދުގައި. ކޮންމެ ހުކުރު ހޮނިހިރެއްގައި މި ސަރަހައްދު ފެންނަނީ އާއިލާގެ ކުދި ބޮޑު އެންމެން އެކުގައި ޕިކްނިކް ގޮސް މޫދަށް އެރި މަޖާކޮށްލުމުގައި ވަގުތުތައް ހޭދަކޮށްލާ މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި.- ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
9 އޮކްޓޯބަރު، 2020: ކޯވިޑްގެ ސަބަބުން ރަށްރަށަށް މިވަގުތު ދަތުރު ނުކުރެވޭތީ ގްރޭޓަރ މާލޭ ސަރަހައްދުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު ހަފްތާ ބަންދު ހޭދަކޮށްލަނީ ހުޅުމާލޭ ބީޗު ސަރަހައްދުގައި. ކޮންމެ ހުކުރު ހޮނިހިރެއްގައި މި ސަރަހައްދު ފެންނަނީ އާއިލާގެ ކުދި ބޮޑު އެންމެން އެކުގައި ޕިކްނިކް ގޮސް މޫދަށް އެރި މަޖާކޮށްލުމުގައި ވަގުތުތައް ހޭދަކޮށްލާ މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި.- ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
9 އޮކްޓޯބަރު، 2020: ކޯވިޑްގެ ސަބަބުން ރަށްރަށަށް މިވަގުތު ދަތުރު ނުކުރެވޭތީ ގްރޭޓަރ މާލޭ ސަރަހައްދުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު ހަފްތާ ބަންދު ހޭދަކޮށްލަނީ ހުޅުމާލޭ ބީޗު ސަރަހައްދުގައި. ކޮންމެ ހުކުރު ހޮނިހިރެއްގައި މި ސަރަހައްދު ފެންނަނީ އާއިލާގެ ކުދި ބޮޑު އެންމެން އެކުގައި ޕިކްނިކް ގޮސް މޫދަށް އެރި މަޖާކޮށްލުމުގައި ވަގުތުތައް ހޭދަކޮށްލާ މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި.- ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
9 އޮކްޓޯބަރު، 2020: ކޯވިޑްގެ ސަބަބުން ރަށްރަށަށް މިވަގުތު ދަތުރު ނުކުރެވޭތީ ގްރޭޓަރ މާލޭ ސަރަހައްދުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު ހަފްތާ ބަންދު ހޭދަކޮށްލަނީ ހުޅުމާލޭ ބީޗު ސަރަހައްދުގައި. ކޮންމެ ހުކުރު ހޮނިހިރެއްގައި މި ސަރަހައްދު ފެންނަނީ އާއިލާގެ ކުދި ބޮޑު އެންމެން އެކުގައި ޕިކްނިކް ގޮސް މޫދަށް އެރި މަޖާކޮށްލުމުގައި ވަގުތުތައް ހޭދަކޮށްލާ މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި.- ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
9 އޮކްޓޯބަރު، 2020: ކޯވިޑްގެ ސަބަބުން ރަށްރަށަށް މިވަގުތު ދަތުރު ނުކުރެވޭތީ ގްރޭޓަރ މާލޭ ސަރަހައްދުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު ހަފްތާ ބަންދު ހޭދަކޮށްލަނީ ހުޅުމާލޭ ބީޗު ސަރަހައްދުގައި. ކޮންމެ ހުކުރު ހޮނިހިރެއްގައި މި ސަރަހައްދު ފެންނަނީ އާއިލާގެ ކުދި ބޮޑު އެންމެން އެކުގައި ޕިކްނިކް ގޮސް މޫދަށް އެރި މަޖާކޮށްލުމުގައި ވަގުތުތައް ހޭދަކޮށްލާ މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި.- ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
9 އޮކްޓޯބަރު، 2020: ކޯވިޑްގެ ސަބަބުން ރަށްރަށަށް މިވަގުތު ދަތުރު ނުކުރެވޭތީ ގްރޭޓަރ މާލޭ ސަރަހައްދުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު ހަފްތާ ބަންދު ހޭދަކޮށްލަނީ ހުޅުމާލޭ ބީޗު ސަރަހައްދުގައި. ކޮންމެ ހުކުރު ހޮނިހިރެއްގައި މި ސަރަހައްދު ފެންނަނީ އާއިލާގެ ކުދި ބޮޑު އެންމެން އެކުގައި ޕިކްނިކް ގޮސް މޫދަށް އެރި މަޖާކޮށްލުމުގައި ވަގުތުތައް ހޭދަކޮށްލާ މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި.- ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
9 އޮކްޓޯބަރު، 2020: ކޯވިޑްގެ ސަބަބުން ރަށްރަށަށް މިވަގުތު ދަތުރު ނުކުރެވޭތީ ގްރޭޓަރ މާލޭ ސަރަހައްދުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު ހަފްތާ ބަންދު ހޭދަކޮށްލަނީ ހުޅުމާލޭ ބީޗު ސަރަހައްދުގައި. ކޮންމެ ހުކުރު ހޮނިހިރެއްގައި މި ސަރަހައްދު ފެންނަނީ އާއިލާގެ ކުދި ބޮޑު އެންމެން އެކުގައި ޕިކްނިކް ގޮސް މޫދަށް އެރި މަޖާކޮށްލުމުގައި ވަގުތުތައް ހޭދަކޮށްލާ މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި.- ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
9 އޮކްޓޯބަރު، 2020: ކޯވިޑްގެ ސަބަބުން ރަށްރަށަށް މިވަގުތު ދަތުރު ނުކުރެވޭތީ ގްރޭޓަރ މާލޭ ސަރަހައްދުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު ހަފްތާ ބަންދު ހޭދަކޮށްލަނީ ހުޅުމާލޭ ބީޗު ސަރަހައްދުގައި. ކޮންމެ ހުކުރު ހޮނިހިރެއްގައި މި ސަރަހައްދު ފެންނަނީ އާއިލާގެ ކުދި ބޮޑު އެންމެން އެކުގައި ޕިކްނިކް ގޮސް މޫދަށް އެރި މަޖާކޮށްލުމުގައި ވަގުތުތައް ހޭދަކޮށްލާ މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި.- ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
9 އޮކްޓޯބަރު، 2020: ކޯވިޑްގެ ސަބަބުން ރަށްރަށަށް މިވަގުތު ދަތުރު ނުކުރެވޭތީ ގްރޭޓަރ މާލޭ ސަރަހައްދުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު ހަފްތާ ބަންދު ހޭދަކޮށްލަނީ ހުޅުމާލޭ ބީޗު ސަރަހައްދުގައި. ކޮންމެ ހުކުރު ހޮނިހިރެއްގައި މި ސަރަހައްދު ފެންނަނީ އާއިލާގެ ކުދި ބޮޑު އެންމެން އެކުގައި ޕިކްނިކް ގޮސް މޫދަށް އެރި މަޖާކޮށްލުމުގައި ވަގުތުތައް ހޭދަކޮށްލާ މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި.- ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
9 އޮކްޓޯބަރު، 2020: ކޯވިޑްގެ ސަބަބުން ރަށްރަށަށް މިވަގުތު ދަތުރު ނުކުރެވޭތީ ގްރޭޓަރ މާލޭ ސަރަހައްދުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު ހަފްތާ ބަންދު ހޭދަކޮށްލަނީ ހުޅުމާލޭ ބީޗު ސަރަހައްދުގައި. ކޮންމެ ހުކުރު ހޮނިހިރެއްގައި މި ސަރަހައްދު ފެންނަނީ އާއިލާގެ ކުދި ބޮޑު އެންމެން އެކުގައި ޕިކްނިކް ގޮސް މޫދަށް އެރި މަޖާކޮށްލުމުގައި ވަގުތުތައް ހޭދަކޮށްލާ މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި.- ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
9 އޮކްޓޯބަރު، 2020: ކޯވިޑްގެ ސަބަބުން ރަށްރަށަށް މިވަގުތު ދަތުރު ނުކުރެވޭތީ ގްރޭޓަރ މާލޭ ސަރަހައްދުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު ހަފްތާ ބަންދު ހޭދަކޮށްލަނީ ހުޅުމާލޭ ބީޗު ސަރަހައްދުގައި. ކޮންމެ ހުކުރު ހޮނިހިރެއްގައި މި ސަރަހައްދު ފެންނަނީ އާއިލާގެ ކުދި ބޮޑު އެންމެން އެކުގައި ޕިކްނިކް ގޮސް މޫދަށް އެރި މަޖާކޮށްލުމުގައި ވަގުތުތައް ހޭދަކޮށްލާ މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި.- ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް
9 އޮކްޓޯބަރު، 2020: ކޯވިޑްގެ ސަބަބުން ރަށްރަށަށް މިވަގުތު ދަތުރު ނުކުރެވޭތީ ގްރޭޓަރ މާލޭ ސަރަހައްދުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު ހަފްތާ ބަންދު ހޭދަކޮށްލަނީ ހުޅުމާލޭ ބީޗު ސަރަހައްދުގައި. ކޮންމެ ހުކުރު ހޮނިހިރެއްގައި މި ސަރަހައްދު ފެންނަނީ އާއިލާގެ ކުދި ބޮޑު އެންމެން އެކުގައި ޕިކްނިކް ގޮސް މޫދަށް އެރި މަޖާކޮށްލުމުގައި ވަގުތުތައް ހޭދަކޮށްލާ މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި.- ފޮޓޯ: އަލީ ނަސީރު / ޕީއެސްއެމް ނިއުސް