ޚަބަރު

އުތުރު ކޮރެޔާގެ ޖާސޫސީ ސެޓެލައިޓް ކަނޑަށް ވެއްޓިއްޖެ


އުތުރު ކޮރެޔާއިން ޖައްވަށް ފޮނުވަން މަސައްކަތްކުރި ޖާސޫސީ ސެޓެލައިޓާ އެކު ދަތުރު ކުރި ރޮކެޓް ކަނޑަށް ވެއްޓި، ސެޓެލައިޓް ފޮނުވަން ކުރި މަސައްކަތް ނާކާމިޔާބުވެއްޖެއެވެ. މޭ 31 އާއި ޖޫން 11 ވަނަ ދުވަހާ ދެމެދު ޖާސޫސީ ސެޓެލައިޓެއް ޖައްވަށް ފޮނުވާނެ ކަމަށް އުތުރު ކޮރެޔާއިން ކުރިން ވަނީ އިޢުލާނުކޮށްފައެވެ.

ސެޓެލައިޓާ އެކު ދަތުރުކުރާ ރޮކެޓް އުތުރު ކޮރެޔާއިން އުދުއްސައިލާފައި ވަނީ މޭ 31 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މި ކަމަށް ބޭނުންކޮށްފައި ވަނީ އެ ޤައުމުން އުފައްދާފައިވާ "ކިޔޮލީމާ-1" މަރުކާގެ ރޮކެޓެކެވެ. ނަމަވެސް، އުދުއްސައިލިތާ ގިނަ އިރުތަކެއް ނުވެ، ރޮކެޓް ވަނީ ކަނޑަށް ވެއްޓިފައެވެ. ރޮކެޓް ވެއްޓިފައި ވަނީ ހުޅަނގު ކަނޑަށް ކަމުގައި ދެކުނު ކޮރެޔާއިން ބުނެއެވެ.

ކޮރެޔަން ނިއުސް އޭޖެންސީއިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ރޮކެޓްގެ ފުރަތަމަ ބައި ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި، ރޮކެޓް ވެއްޓުނީ ދެވަނަ ބަޔަށް މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމުގައި ވެސް އެ ނޫހުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ. ރޮކެޓް އުދުއްސައިލާފައި ވަނީ ކޮރެޔާ ގަޑިން ހެނދުނު 6:29ގައި ކަމަށް ދެކުނު ކޮރެޔާގެ ޖޮއިންޓް ޗީފްސް އޮފް ސްޓާފް (ޖޭ.ސީ.އެސް)އިން ބުންޏެވެ.

ރޮކެޓް އުދުއްސައިލިތާ ގިނަ އިރުތަކެއް ނުވެ، އަސްކަރީ ރާޑަރުތަކަށް އޭތި ގެއްލިފައިވާ ކަމުގައި ވެސް ޖޭ.ސީ.އެސްއިން ބުންޏެވެ. ރޮކެޓް ވައިގެ ތެރޭގައި ގޮވާފައިވާ ކަމަށް، ނުވަތަ ކަނޑަށް ވެއްޓި ސުންނާފަތިވެފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމުގައި މި ދާއިރާގެ މާހިރުން ވިދާޅުވެއެވެ. ރޮކެޓް ވެއްޓިފައި ވަނީ ޗައިނާއާއި ދެކުނު ކޮރެޔާގެ ޚާއްޞަ އިޤުތިޞާދީ ސަރަޙައްދުތައް ގުޅޭ ހިސާބަށެވެ. އަދި، ދެކުނު ކޮރެޔާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ވަނީ ރޮކެޓްގެ ބައިތަކެއް ކަނޑުން ހޮވާފައެވެ.

މިއީ ޖައްވަށް ސެޓެލައިޓެއް ފޮނުވަން އުތުރު ކޮރެޔާއިން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ހަވަނަ ފަހަރެވެ. އަދި، 2016 ވަނަ އަހަރަށް ފަހު ސެޓެލައިޓެއް ފޮނުވަން މަސައްކަތް ކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އަދި، ޖާސޫސީ ސެޓެލައިޓެއް ޖައްވަށް ފޮނުވަން މަސައްކަތް ކުރި ވެސް ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އުތުރު ކޮރެޔާއިން ސެޓެލައިޓެއް ޖައްވަށް ފޮނުވަން ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަން އިޢުލާނުކުރުމާ އެކު ޖަޕާނުން ވަނީ އެ ޤައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ އިތުރުން މިސައިލް ޙަމަލާތަކުން ދިފާޢުވާން ބޭނުންކުރާ ނިޒާމު ތައްޔާރީ ހާލަތަކަށް ގެނެސްފައެވެ. ޖަޕާނުން ބުނީ، އުތުރު ކޮރެޔާއިން އުދުއްސައިލާ އެއްވެސް އެއްޗެއްގެ ފުށުން އެ ޤައުމަށް ނުރައްކާވެއްޖެ ނަމަ، އެ އެއްޗެއް ނައްތައިލާނެ ކަމުގައެވެ.

އުތުރު ކޮރެޔާގެ މަސްރަޙު ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކުން ވެސް ވަނީ، އެ ޤައުމުގެ ޖާސޫސީ ޕުރޮގުރާމުގެ ދަށުން ސެޓެލައިޓެއް އުފައްދާފައިވާ ކަން ހާމަކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ޖާސޫސީ ޑްރޯންތަކެއް ވެސް އެ ޤައުމުން އުފައްދާފައިވާ ކަމަށް އެ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ. މިއީ، އެ ޤައުމުގެ ނިއުކްލިޔަރ ހަތިޔާރުގެ ޕުރޮގުރާމު އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރަން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކެއްގެ ގޮތުގައި އެ ފަރާތްތަކުން ދެކެއެވެ.

މި ކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ފުމިޔޯ ކިޝިޑާ ވިދާޅުވީ އުތުރު ކޮރެޔާއިން ޖައްވަށް ސެޓެލައިޓެއް ފޮނުވުމަކީ އ.ދގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ޤަރާރުތަކާ ޚިލާފަށް ހިންގާ އަމަލަކަށް ވާނެ ކަމުގައެވެ. އަދި، އެ ފަދަ އަމަލެއް ނުހިންގުމަށް ގޮވައިލައްވާ އޭނާ ވަނީ އުތުރު ކޮރެޔާގެ ނިއުކްލިޔަރ އަދި މިސައިލް ޕުރޮގުރާމަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ.

ޖަޕާނާގެ ގޮވައިލުން ދެކުނު ކޮރެޔާއިން ވެސް ވަނީ ތަކުރާރުކޮށްފައެވެ. އުތުރު ކޮރެޔާއިން ސެޓެލައިޓެއް އުދުއްސައިލުމަކީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޤާނޫނު ޚިލާފުވާނެ އަމަލެއްގެ ގޮތުގައި ދެކުނު ކޮރެޔާއިން ވެސް ސިފަ ކުރެއެވެ. އަދި، އެ ފަދަ އަމަލެއް ހިންގައިފި ނަމަ، އެ ކަމަށް ރައްދުދޭނެ ކަމަށް ބުނެ ދެކުނު ކޮރެޔާގެ ޚާރިޖީ ވުޒާރާގެ ތަރުޖަމާނު ވަނީ އުތުރަށް އިންޒާރު ވެސް ދެއްވާފައެވެ.